Modernizace

Technický život každého zařízení jednou uplyne a je potřeba přistoupit k jeho modernizaci, případně výměně. V předpisech o výtazích se hovoří o provádění podstatných změn výtahu.  Zde si řekneme něco o modernizacích výtahů v provozu.

Podnětem pro modernizaci může být opotřebení výtahu a jeho následná zvýšená poruchovost nebo nutnost odstranění provozních bezpečnostních rizik výtahu. V poslední době je aktuální zvláště druhý důvod, vzhledem k tomu, že jsou v platnosti předpisy, které zdůrazňují odpovědnost majitelů a provozovatelů za bezpečnost provozovaných technických zařízení.

Opotřebení výtahů

Opotřebené strojní díly výtahu nahrazujeme novými se stejnými vlastnostmi (např. trakční kotouče, lana apod.). Výtahové stroje při výměně vybavujeme kryty pohyblivých částí a zařízením proti vypadnutí lan. Pokud doslouží řídící obvody výtahu, používáme pro opravy elektronické řídící systémy, které zvyšují bezpečnost provozu (mají další stykač, sledují maximální dobu jízdy, šetří spotřebu el. energie apod.) Všechny používané komponenty mají certifikáty, případně prohlášení výrobce o shodě vlastností s předpisy pro výtahy.

Bezpečnostní rizika u výtahů v provozu.

Úroveň techniky se neustále zvyšuje a to se týká i výtahů. Při zkouškách a prohlídkách výtahů je mimo jiné posuzována úroveň bezpečnosti výtahů, které byly uvedeny do provozu podle dříve platných norem a předpisů. Rozdíly v provedení dříve namontovaných výtahů se stavem, který je požadován dnes představují pro uživatele starších výtahů bezpečnostní rizika. Úkolem zkušebních techniků servisní organizace je seznámit majitele a provozovatele výtahu s těmito riziky. Rizika, která se na daném výtahu vyskytují jsou vyjmenována v protokolu o pravidelné odborné zkoušce výtahu a v protokolu o Inspekční prohlídce prováděné Inspekční organizací, kde je uvedena i závažnost rizik a stanoveny termíny pro jejich odstranění. U novějších výtahů je možné rizika odstranit bez velkých úprav výtahu. U starších výtahů obvykle nelze všechna rizika odstranit jinak, než výtah vyměnit za nový. Je na majiteli výtahu, která rizika odstraní a která na výtahu strpí. Důsledky nevyhovujícího stavu výtahu, však jsou vždy připsána jejich majiteli.

Při provozování výtahu se závažnými bezpečnostními riziky se majitel vystavuje nebezpeční postihu při úrazu, který si vlivem špatného stavu uživatel způsobí, případně bude mít problémy při potřebě pojistit budovu apod.

Aby vyhledávání rizik bylo jednotné, byla přijata evropská norma, která se vyhledáváním rizik zabývá. Jedná se o ČSN EN 81-80.

Odstranění provozních rizik

Záleží vždy na majiteli zda zvolí k odstranění rizik cestu výměny výtahu za nový a odstraní všechna zjištěná rizika nebo se rozhodne některá rizika strpět a provést odstraněn jen některých, obvykle závažných bezpečnostních rizik. Rozhodnutí je vždy na majiteli výtahu, naše servisní firma s výběrem řešení ráda pomůže a modernizaci zajistí.

Rozsah modernizací závisí na finančních možnostech, umístění výtahu, intenzitě provozu atd. a je třeba je řešit případ od případu.

 

Hlavní výhody výměny staršího výtahu za nový

 • odstranění všech bezpečnostních rizik a tedy klidný spánek majitele
 • zaručená bezpečnost provozu výtahu pro uživatele i servisní pracovníky
 • záruka dalšího dlouhodobého bezporuchového provozu

 

Modernizace výtahů

Konečným cílem modernizace výtahu v provozu by mělo být dosažení stavu, kdy výtah odpovídá stávajícím předpisům pro konstrukci a montáž výtahů a nevykazuje tedy bezpečnostní rizika.

Tohoto cíle lze dosáhnout dvěma cestami:

Výměnou stávajícího výtahu za nový

 • původní výtah se demontuje
 • provedou se případné stavební úpravy, případně prodloužení konstrukce, vyčištění obložení a nátěr šachty
 • do prostoru se instaluje úplně nový výtah, který odpovídá všem stávajícím předpisům
 • po dokončení se provede zkouška autorizovanou osobou, pro posouzení shody, výtah je označen značkou shody.

Postupnou náhradou stávajícího výtahu – modernizace po etapách

 • první etapa modernizace, kterou nabízíme obsahuje výměnu řídícího systému za mikroprocesorové řízení s plynulou regulací otáček, montáž výtahové váhy, montáž revizní jízdy na strop kabiny, doplnění nouzového osvětlení výtahu při výpadku el. proudu, doplnění nárazníků akumulujících energii.
 • druhá etapa obsahuje výměnu šachetních dveří, u panelových domů s náhradou celé čelní stěny za plechovou.
 • třetí etapa zahrnuje dokončení modernizace – výměnu stroje, kabiny výtahu, případně protizávaží, doplnění vodítek protiváhy a úpravu nosnosti podle plochy podlahy.
 • čtvrtá etapa obsahuje úpravu ohrazení výtahové šachty, pokud neodpovídá předpisům, je tedy provedena jako ocelová konstrukce s ohrazením z drátěného pletiva či drátoskla. Šachta je pak ohrazena jiným vhodným materiálem např. bezpečnostním sklem.

Při výměně výtahu po etapách není sice potřeba mít celou částku potřebnou pro výměnu výtahu, celková částka na modernizaci je však v případě rozdělení prací na etapy vyšší.

V každém případě doporučujeme provádět celkovou rekonstrukci výtahu najednou.

Nejlepších výsledků je v panelových domech dosaženo při použití řešení s prodlouženou šachtou, s nosností výtahu 375kg, s rychlostí 1m/s, s hloubkou kabiny 1,25 až 1,3m a s pohonem bezpřevodovým strojem.

Doplnění celoplošné infrazávory ke vstupu kabiny výtahu bez klecových dveří:

Někteří zákazníci požadují provedení montáže celoplošné infrazávory ke vstupu do výtahu bez kabinových dveří. V první řadě je třeba vědět, že celoplošná infrazávora nenahrazuje kabinové dveře.  Její montáží může dojít ke zlepšení stavu, protože při přerušení paprsku závory,  dojde k zastavení nebo nerozjetí výtahu. S výtahem nelze odjet při přiblížení předmětu v kleci k čelní stěně šachty. Na druhé straně dochází k zastavování výtahu nad nebo pod úrovní nástupiště při předčasném otevření dveří, kdy cestující nevyčká úplného zastavení výtahu. Úroveň nástupiště a podlaha kabina pak vytvoří nebezpečný schod, kdy může snadno dojít k úrazu nastupujících nebo vystupujících osob.

Montáž celoplošné infrazávory tedy nelze jednoznačně doporučit.

 

Příprava pro výměnu stávajícího výtahu za nový

Před zahájením výměny musí majitel výtahu zvážit hlavně rozsah provedené modernizace. Pokud se rozhodne pro výměnu, je potřeba vybrat dodavatele prací. V tomto směru je dobré v první řadě uvažovat o firmě, která provádí na výtahu servis. Při zadání modernizace někomu vzdálenému s kterým nejsou zkušenosti, jen pro o něco nižší cenu dodávky se může v konečné podobě modernizace prodražit. Dodavatelská firma obvykle požaduje provádění následného servisu minimálně po dobu záruky, do výtahu může namontovat komponenty zablokované heslem, nastavené na určený počet jízd, k výtahu nedodá v návodu chybová hlášení řídícího systému, případně je návod či schéma označeno v jiném než v českém jazyce atd. Takovýto výtah pak v podstatě nemůže vzít jiná firma do servisní péče, protože po čase narazí na nepřekonatelné problémy a nemůže zaručit řádné a bezpečné provádění servisu.

Před provedením modernizace jinou než svojí servisní firmou je dobré zjistit si podmínky pro další servis firmou dodávající modernizaci!

Při výměně výtahu za nový dochází obvykle ke změnám takového rozsahu, že je před jejich provedením potřeba zajistit stavební povolení nebo ohlášení stavby podle zákona č.183/2006 Sb – Stavební zákon.

O stavební povolení je nutno žádat pokud dochází k těmto změnám:

 • změny na zařízení výtahu, při kterých dojde ke změnám technických parametrů – zvětšení zdvihu nebo počtu stanic, spojené se stavební úpravou šachty zasahující do nosné konstrukce nebo vzhledu stavby
 • změny částí výtahu – změna šachetních dveří výtahu, pokud je spojena se zvětšením stavebního otvoru, v případech, kdy čelní stěna šachty výtahu, kde jsou ukotveny, je nosnou částí stavby
 • úpravy stavební části výtahu nebo výtahových prostor – úprava strojovny nebo její posunutí v případě zvětšení zdvihu výtahu a možného zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby; zvětšení prohlubně šachty, v případě, zasahuje-li se do nosných konstrukcí stavby; změna stávajících otvorů v podlaze strojovny výtahu,   v závislosti na změně dispozice šachty v případě, je-li podlaha strojovny nosná

Ohlášení stavby je třeba zajistit při těchto změnách:

 • změny na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů – zvýšení nosnosti výtahu spojené se zvýšením zatížení nosné konstrukce stavby
 • změny částí výtahu – výměna druhu nebo typu vodítek výtahu, pokud při výměně dojde ke změně způsobu uchycení na zavěšení vodítek
 • úpravy stavební části výtahu nebo výtahových prostor – změna původního ohrazení šachty na kovovou samonosnou šachtu výtahu; změna materiálu opláštění kovové samonosné šachty výtahu spojená se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu; změna materiálu výplně stávajícího ohrazení šachty výtahu spojená se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu; doplnění chybějícího ohrazení šachty výtahu spojené se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu